مدیریت دانش فنی

چارچوبی برای پشتیبانی” مدیریت دانش فنی “

چکیده: فناوری عامل مهمی برای نوآوری و رشد پایدار کسب و کار است. درحالی‌که علاقه مندی صنعت در حوزه فناوری در حال افزایش است، امّا از دیدگاه دانشگاهی مبنای مفهومی موضوع مدیریت فناوری به‌صورت ازهم گسیخته‌ای تعریف شده است. این مقاله ساختاری را شرح می دهد که برای پشتیبانی عملی و تقویت درک نظری مدیریت نوآوری فنی تهیه شده است. هسته اصلی چارچوب، دو مجموعه فرایند کسب و کار است که برای مدیریت فناوری اثربخش مهم هستند. مجموعه اول شامل سه فرایند محوری استراتژی، نوآوری و عملیات و مجموعه دوم شامل پنج فرایند پشتیبانی مدیریت فناوری، یعنی شناسایی، انتخاب، اکتساب، بهره برداری و حفاظت است. چارچوب پیشنهادی، تلفیق و یکپارچگی فرایندها را با تمرکز بر جریانهای دانش کششی و فشاری لازم بین کارکردهای تجاری و فنی در شرکت، پشتیبانی می کند.

فناوری ابزار اساسی برای نوآوری در تمام زمینه‌های توسعه جامعه انسانی بوده است. با پیشرفت در زمینه هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیوفناوری و نانوفناوری، سرعت نوآوری و تغییر در قرن ۲۱ به‌صورت فزاینده ای افزایش می یابد. این پیشرفتها، چالشهای متعددی را برای افراد، جامعه و سازمانها که در آن مدیران با سختی در تصمیمات در رابطه با چگونگی تخصیص بهتر منابع محدود از لحاظ افزایش هزینه، پیچیدگی و ریسک سرمایه های فناوری، در برابر افزایش رقابت جهانی مواجه هستند، مطرح ساخته است. مدیریت فناوری، شناسایی، انتخاب، اکتساب، توسعه، بهره برداری و حفاظت موثر فناوریهای مورد نیاز برای استمرار جریان محصولات و خدمات به بازار را شامل می‌شود. مدیریت فناوری همه جنبه های مربوط به ترکیب مسائل فنی و تصمیم گیری در خصوص کسب و کار را مورد بحث قرار می‌دهد و به‌طور مستقیم با تعدادی از فرایندهای کسب و کار شامل توسعه استراتژی، نوآوری، توسعه محصولات جدید و مدیریت عملکردها درارتباط است. سلامت مدیریت فناوری نیازمند ایجاد جریانهای علمی مناسب بین دیدگاههای فنی و بازرگانی در شرکت جهت رسیدن به تعادل میان کشش بازار و فشار فناوری است. ماهیت این جریانهای دانش بستگی به هر دو مفهوم درونی و بیرونی شامل عواملی همچون اهداف شرکت، تحولات بازار و فرهنگ سازمانی دارد.
در حالی که ظهور رشته مدیریت فناوری، حاکی از وعده پشتیبانی از مدیران در مواجهه با چالشهای مرتبط با فناوری است، بااین حال برخی موانع نظری و عملی موجود باید برطرف شوند. مدیریت فناوری به‌عنوان یک رشته چندوظیفه ای و چندرشته ای است که نیازمند دریافت داده هایی از کارکردهای فنی و بازرگانی در شرکت و ترکیبی از دیدگاههای دانشگاهی مانند مهندسی، اقتصاد، مطالعات بازرگانی، علوم اجتماعی و روانشناسی است. هنوز روشهای کاربرد عملی اصول مدیریت فناوری و مدل های مفهومی عمومی یا مبانی و چارچوبهای پذیرفته شده کمتری برای تایید آنها وجود دارد.
این مقاله ابتدا معنی واژه چارچوب را مورد توجه قرار می‌دهد و تعدادی از موضوعات کلیدی مدیریت فناوری را مرور می کند. سودمندی عملی چارچوب با آزمایش یک فرایند جهت شروع نگاشت فناوری (ترسیم مسیرنمای فناوری) در شرکت نشان داده می‌شود. نگاشت فناوری، تکنیکی است که در صنعت از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.

مطالعه مقالات و مطالب بیشتر در این زمینه 

 مدیریت دانش فنی

مباحث مربوط به اين بخش

 
برچسب :    ، ، ، ، ، ، ،