سخنان بزرگ از انسانهای برگزیده

سخنان کوروش کبیر

سخنان بزرگ از انسانهای برگزیده

سخنان بزرگ از انسانهای برگزیده

انان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند

باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

حرمت قانون را بر خود واجب شمارید و خصایل و سنن قدیمی را گرامی بدارید

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

نیمی از مردم جهان، افرادی هستند که چیزهایی برای گفتن دارند ولی قادر به بیان آن نیستن و نیم دیگرافرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ،اما همیشه در حال حرف زدن هستند”رابرت لی فراست ”
هـمـیـشـه حـرفـی بـزن، کـه بـتـوانی آنـرا بـنـویـسی.چـیـزی را بـنـویـس، کـه بـتـوانـی آنـرا امـضـاء کـنـی وچـیـزی را امـضـاء کـن کـه بـتـوانی پـایـش بـایـسـتی” نـاپـلـئـون بـنـاپـارتـــــــ “…
اگر یکـــ سال ثمر از کاری را خواستی گندم بکار، اگر دو سال خواستی درخت بکار.اما اگر صد سال ثمر خواستی به مردم یاد بده
کـنـفـوسیـوس — Confucius

اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی ،یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد، یا کاری بکن که قابل نوشتن باشد .
بنجامین فرانکلین
انسان موجود عجیبی است.اگر به او بگـویید در آسمـان، یـکصد میـلیارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود دارد.بی چون و چرا می پـذیرد، اما اگر در پارکی بـبیند روی نیـمکـتی نوشته اند رنگی نشـوید.بی درنگ انگشت خود را روی نیمکت می کـشد تا مـطمئـن شـود
“نیچه”
مهم نیستــــ اگر انـسـان بـرای کـسی که دوسـتـش دارد غـرورش را از دستـــــ بـدهـد ؛امـا فـاجـعـه اسـتــــــ اگر بـه خـاطـر حـفـظ غـرور ، کـسی را که دوسـتـــــ دارد از دستـــــ بـدهـد .
ویـلـیـام شکـسـپـیـر

 

سخنان بزرگ از انسانهای برگزیده,جملات پندآموز,سخنان بزرگان,حکمت,برگی از عرفان,دلنوشته,انسان های برگزیده,سخنان بزرگ

مباحث مربوط به اين بخش

 
برچسب :    ، ، ، ، ، ، ، ، ،