سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در تیرماه ۱۳۸۴ بر اساس مصوبه شورای عالی اداری تشکیل گردیده است. این سازمان از ادغام سازمان صنایع کوچک ایران و شرکت شهرکهای صنعتی ایران به وجود آمده و بصورت شرکت دولتی اداره می شود. سازمان صنایع کوچک ایران در سال ۱۳۸۰ و پس از تشکیل وزارت صنایع و معادن ایجاد شده بود و شرکت شهرکهای صنعتی ایران با هدف ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات زیر بنائی و ارائه خدمات مناسب و ضروری برای متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه تولیدات صنعتی با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲ ایجاد گردیده بود.

طبق مصوبه شورای عالی اداری وظایف مربوط به سیاستگذاری و تنظیم مقررات مربوط به حمایت های لازم از صنایع کوچک به وزارت صنایع و معادن منتقل گردیده و وظایف و فعالیتهای اجرائی – حمایتی به این سازمان سپرده شده است.

اساسنامه سازمان در تاریخ ۲۶/۴/۸۴ به تصویب دولت رسید و در تاریخ ۲۷/۵/۸۴ توسط شورای نگهبان تایید شد

اهم وظایف سازمان به موجب این اساسنامه عبارتند از:

۱- تهیه و تدوین خط مشی های اجرایی ایجاد و توسعه صنایع کوچک در چارچوب سیاستهای کلی وزارت صنایع و معادن

۲- ایجاد زمینه های لازم برای راه اندازی، هدایت و توسعه سرمایه گذاری های بخش غیر دولتی در صنایع کوچک بویژه مناطق کمتر توسعه یافته

۳- سامان دهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تامین منابع مالی، توسعه فناوری، بهبود در روشهای تولید، کاهش ضایعات و ارتقای بهره وری و کیفیت

۴- ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک و متوسط و بزرگ

۵- توسعه شبکه ها، خوشه های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک

۶- حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی ، توسعه ای و ارتقای سطح فناوری در واحدهای کوچک صنعتی

۷- سازماندهی احداث شهرکهای صنعتی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط شرکتهای زیرمجموعه

باعنایت به وظایف قانونی ، این سازمان ارتقاء جایگاه صنایع کوچک در ارزش افزوده صنعتی و اشتغال زایی، توسعه کارآفرینی و ساماندهی صنایع کوچک را در راستای رقابت پذیر شدن آنها دنبال می کند و از جمله اهداف خود تلقی می نماید.

در راستای اهداف یاد شده نیز سیاستهای زیر را دنبال می کند:

– کمک به ایجاد محیط مناسب جهت فعالیت های صنایع کوچک برای محیط رقابتی سالم و رشد پویای آنها

– توسعه زیر ساخت های مورد نیاز به ویژه شهرک ها و نواحی صنعتی و تامین امکانات آنها مانند آب، برق، گاز ، مخابرات و …

– حمایت های لازم جهت رفع مشکلات نقدینگی صنایع کوچک و بررسی و تصویب قوانین لازم مانند طرح کمک به اعتبارات طرحهای زود بازده و کارآفرین

– ایجاد صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک جهت کاهش مشکلات توثیق واحدهای کوچک (هم اکنون این صندوق تشکیل شده است)

– ساماندهی صنایع کوچک در قالب خوشه های صنعتی و پیمانکاریهای فرعی و …

– کمک جهت توسعه و ارتقاء آموزش دوره های مختلف مدیریتی، مالی، مشاوره حقوقی و..

– ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسب وکار با تاکید در درون شهرک های صنعتی که بخش زیادی از واحدهای صنعتی در آنها مستقر شده اند.

– توسعه مراکز اطلاعاتی و ایجاد پایگاههای اطلاع رسانی (در حال حاضر سایتهای www.isipo.ir و www.sme.ir فعال هستند.)

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

مباحث مربوط به اين بخش

 
برچسب :    ، ، ،