راه اندازی و مدیریت باغ پرندگان

راه اندازی و مدیریت باغ پرندگان

۱- سازمان جهادکشاوزی استان

۲- صاحب فرآیند :

۳- مرجع صدور مجوز :
مدیریت صدور مجوزها و پروانه­ ها

۴- سایرواحدهای درگیر :

۵ – ضوابط : نظام دامپروری
۶- شرایط اختصاصی : —
۷- مدارک و استعلامات :
الف ) مدارک : شناسنامه (اصل و کپی)، کارت ملی (اصل و کپی)، آخرین مدرک تحصیلی، عکس، سند مالکیت محل احداث یا اجاره نامه غیرقابل فسخ بیست ساله (برای اراضی استیجاری) که به تائید مدیریت شهرستان رسیده باشد، صورتجلسه واگذاری اراضی (درمورد اراضی واگذاری از سوی سازمانهای جهادکشاورزی و ریاست سازمان جنگلها و مراتع)، فتوکپی نقشه تفکیکی پلاک اصلی که به تأیید مدیریت شهرستان رسیده است، کروکی و نقشه UTM که محل اراضی مورد نظر بر روی آن مشخص و جهت شمال آن تعیین شده است.
ب ) استعلامات : امورآب، اداره برق، محیط زیست، امور اراضی
۸- مراحل انجام کار :
· متقاضی درخواست خود به همراه پاسخ مثبت استعلام ها و کروکی محل احداث طرح را به مدیریت شهرستان ارائه می دهد.
· پرونده در کمیسیون صدور پروانه شهرستان طرح می شود
· نظر شهرستان برای بررسی در کمیسیون صدور
· پروانه صادر و به شهرستان ذیربط ارسال می شود.
· متقاضی نسبت به پرداخت حق تمبر اقدام می نماید.
· پروانه تحویل متقاضی می گردد

تقاضای مشاوره در زمینه راه اندازی و مدیریت باغ پرندگان

راه اندازی و مدیریت باغ پرندگان

مباحث مربوط به اين بخش

 
برچسب :    ، ، ، ،